• 2024

 • Committee Members

 • Chairman: Dr Sivaramakrishnan Devaraj
 • Secretary: Mr. Natarajan Ganesan
 • Treasurer: Mr. Venkatraman Jayaraman
 • Mrs. Nithya Sowmy
 • Mrs. Padma Krishnamurthy
 • Ms. Nandhini Gowrishankar
 • Mrs. Pavithra Vaidyanathan
 • Mr. Srikanth Balasubramanian
 • 2023

 • Committee Members

 • Chairman: Dr Sivaramakrishnan Devaraj
 • Secretary: Mr. Natarajan Ganesan
 • Treasurer: Mr. Venkatraman Jayaraman
 • Mrs. Nithya Sowmy
 • Mrs. Padma Krishnamurthy
 • Ms. Nandhini Gowrishankar
 • Mrs. Pavithra Vaidyanathan
 • Mr. Krishnakanth Iyer (Resigned)
 • 2022

 • Committee Members

 • Chairman: Dr Sivaramakrishnan Devaraj
 • Secretary: Mr. Natarajan Ganesan
 • Treasurer: Mr. Venkatraman Jayaraman
 • Mrs. Nithya Sowmy
 • Mrs. Padma Krishnamurthy
 • Mr. Krishnakanth Iyer
 •  
 •  
 
 • 2021

 • Committee Members

 • Chairman: Mr.Venkataraman Subramanian
 • Secretary: Mr. M Chandrashekar
 • Treasurer: Mr. S Balasubramanian
 • Mrs. Sri Vidhya Kannan
 • Mr. Magesh V Dev(Resigned)
 • Mr. Srikrishnan Raguraman
 • Mr. Sunil Raja(Resigned)
 • Mr. Venkatraman Jayaraman
 • Mrs. Vaishnavi Vaitheeswaran
 • Mr. Karthik Raghavan
 • 2020

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. Natarajan Sundar
 • Secretary: Mr. M Chandrashekar
 • Mr. S Balasubramanian
 • Mrs. Dharshna Ravindran
 • Mrs. Gayathri Thiyagarajan
 • Mrs. Sri Vidhya Kannan
 • Mr. Magesh V Dev
 • Mr. Srikrishnan Raguraman
 • Mr. Sunil Raja
 •  
 • 2019

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. Natarajan Sundar
 • Secretary: Mr. Aravindan Govindarajan
 • Mr. M Chandrashekar
 • Mr. Srinivasan Rangaswamy
 • Mrs. Gayathri Ananthakrishnan
 • Mr. S Balasubramanian
 • Mrs. Dharshna Ravindran
 • Mr. Karthik Raghavan
 • Mrs. Gayathri Thiyagarajan
 •  
 
 • 2018

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. Natarajan Sundar
 • Secretary: Mr. Aravindan Govindarajan
 • Mr. M Chandrashekar
 • Mr. Srinivasan Rangaswamy
 • Mrs. Gayathri Ananthakrishnan
 • Mr. S Balasubramanian
 • Mrs. Dharshna Ravindran
 • Mr. Karthik Raghavan
 •  
 • 2017

 • Committee Members

 • Chairman: Mr.Venkataraman Subramanian
 • Secretary: Mr.Murali Ramadoss
 • Mrs. Divya Sundar
 • Mr. Shankar Vasudevan
 • Mr. Sridhar Balachandar
 • Mr. Aravindan Govindarajan
 • Mr. Srinivasan Rangaswamy
 • Mrs. Gayathri Ananthakrishnan
 •  
 • 2016

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. Venkatarama Subramanian
 • Secretary: Mr. Murali Ramadoss
 • Mrs. Latha Aiyer
 • Mrs. Divya Sundar
 • Mr. Shankar Vasudevan
 • Mr. Sridhar Balachandar
 • Mrs. Srigeetha Srikanth
 • Mr. Aravindan Govindarajan
 
 • 2015

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. PK Ramakrishnan
 • Secretary: Mr. Murali Ramadoss
 • Mr. Natarajan Sundar
 • Mrs. Purnima Chandrasekar
 • Mrs. Latha Aiyer
 • Mrs. Divya Sundar
 • Mr. Shankar Vasudevan
 • Mr. Sridhar Balachandar
 • Mrs. Srigeetha Srikanth
 • 2014

 • Committee Members

 • Chairman: Mr. Natarajan Sundar
 • Secretary: Mr. Sathish Duraisamy
 • Mr. Subramanian Gopalakrishnan
 • Mr. Karthik Raghavan
 • Mrs. Purnima Chandrasekar
 • Mr. Prasad Sampathkumar
 • Mrs. Latha Aiyer
 • Mr. Murali Ramadoss
 • Mrs. Divya Sundar